Rättsområden

RÄTTSOMRÅDEN PÅ ADVOKATBYRÅN

Offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål

Målsägande är den person som har utsatts för ett brott och målsägandebiträdet är den som hjälper måläganden och förordnas av allmän domstol. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp. Biträdet ska även bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd) på grund av brott. Du har rätt att själv begära en viss jurist som målsägandebiträde och där bidrar vi gärna med vår kunskap för att hjälpa Dig.

 

Vid brott mot brottsbalken, narkotikastrafflagen eller annan lagstiftning inom straffrättens område görs normalt en polisanmälan av brottsoffret (målsäganden). Brottsbalken innehåller 22 kapitel om olika brott. Vanligt är brott avseende liv och hälsa, frihet och frid, tillgreppsbrott, skadegörelse och sexualbrott. Polisen genomför en utredning och, om anmälan går vidare i rättsväsendet, en förundersökning. Det är åklagaren som fattar beslut om detta. Åklagaren är förundersökningsledare och polisen genomför aktuella förhör med den misstänkte och vittnen. För det fall åklagaren anser att misstankarna räcker för en fällande dom upprättar denne en stämningsansökan (åtalet).

 

Den misstänkte/tilltalade får redogöra för sin inställning i en huvudförhandling. Om den misstänkte är anhållen av åklagare eller häktad av domstol ska en offentlig försvarare förordnas för denne, om så begärs. En offentlig försvarare ska förordnas om brottet kan medföra fängelse i mer än sex månader. Det finns även andra förutsättningar för att en offentlig försvarare ska förordnas. Domstolen förordnar en advokat att vara offentlig försvarare. – Vi uppträder som offentliga försvarare i brottmål och för den enskildes talan gentemot åklagaren. Vi verkar, med nit och omsorg, för att tillvarata den misstänktes rätt och för sakens riktiga belysning.

 

Personskaderätt

Någon egentlig definition av vad som avses med personskada finns inte, men det ska föreligga en fysisk och/eller psykisk defekt, som uppkommer i följd av olycka i trafik samt utgör en direkt följd av trafikolyckan. Trafikskadelagen och skadeståndslagen ligger till grund för bedömningen och handläggningen i ärendet.

 

Det ska föreligga ett orsakssamband mellan fordonets användning i trafik och skadan/besvären ifråga. – Vi är juridiskt ombud för den skadelidande och företräder denne mot trafikförsäkringsbolaget. Försäkringsbolaget bestämmer om den skadelidande har rätt till ombud eller ej. Det är försäkringsbolaget som svarar för kostnaden för Ditt ombud. Bolaget betalar nödvändiga och skäliga ombudskostnader. Du, som skadad, har således inga kostnader för ombud.

 

Vi hjälper den skadelidande under handläggningen och yrkar, i förekommande fall, ersättningsanspråk gentemot bolaget. Det gäller ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men samt merkostnader (ideell ersättning).

 

Familjerätt

Gemensam eller ensam vårdnad 

Föräldrar kan antingen ha gemensam eller ensam vårdnad om ett barn. Är föräldrarna gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig blir vårdnaden automatiskt gemensam. Är föräldrarna ogifta får kvinnan ensam vårdnad om barnet. Hon och fadern kan då skriftligen komma överens om gemensam vårdnad som skall godkännas av socialtjänsten.

Att vara vårdnadshavare för ett barn är att vara den som svarar för och är skyldig att sörja för barnet. En vårdnadshavare har rätt att ta del av all den information som rör barnet och fattar alla avgörande beslut, som till exempel var barnet skall vara folkbokförd och på vilken förskola samt skola barnet skall gå på.

 

Vårdnadstvist

Om föräldrarna är oense när det gäller vårdnadsfrågan kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en vårdnadstvist besluta om vårdnaden.

På byrån arbetar vi med alla frågor som rör gemensam vårdnad, ensam vårdnad, vårdnadstvister och de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår Dig genom hela förfarandet i domstol.

 

Barnets boende 

Ett barn bor oftast med båda eller någon av sina föräldrar. Bor inte föräldrarna tillsammans blir frågan om var barnet ska bo aktuell. Barnet bor antingen hos den ene föräldern eller växelvis hos vardera föräldern, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna kan själva komma överens om barnets boende (umgänge).

 

Tvist om barns boende 

Om föräldrarna skulle vara oense om vem barnet ska bo hos eller om barnet ska bo lika mycket hos dem båda, kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en tvist om barns boende besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos.

 

Umgängesrätt

En förälder som varken har vårdnad om barnet eller bor tillsammans med barnet har i de flesta fall rätt till umgänge med barnet. Hur umgänget ska utformas beror på omständigheter, såsom barnets ålder, hur ofta barnet och föräldern tidigare umgåtts, föräldrarnas relation, hur långt ifrån varandra föräldrarna bor eller om det förekommer till exempel missbruk. Dessa faktorer påverkar hur mycket umgänge som föräldern ska få. Föräldrar kan alltid själva komma överens om umgänget.

 

Umgängestvist 

I de fall där barnets föräldrar är oense om hur umgänget ska utformas och när det ska ske, kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en umgängestvist besluta när det gäller umgänget.

 

På advokatbyrån arbetar vi även med frågor som rör barns boende, tvister om barns boende samt umgänge, umgängesrätt, umgängestvister och de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.

 

Verkställighet av umgänge 

Verkställighet av umgänge är aktuellt när ett beslutat umgänge inte är möjligt eller olämpligt att genomföra. Ett exempel är när en förälder vägrar den andres umgänge med barnet. I dessa fall kan då en domstol besluta om så kallad verkställighet av umgänge, vilket innebär att den förälder som utan godtagbara skäl hindrar den andre föräldern att träffa barnet kan få betala ett vite (liknande böter). Ytterst kan det bli fråga om att hämta barnet med polis för umgänge med den andre föräldern, men detta är mycket ovanligt.

 

Med umgängessabotage menas att en förälder systematiskt och utan godtagbara skäl vägrar den andre föräldern att träffa barnet. I slutändan kan konsekvensen bli att den förälder som hindrar umgänget förlorar vårdnaden om barnet, som då går över till andre föräldern. Denne blir då ensam vårdnadshavare.

 

Verkställighetstvister 

Vid umgängesvägran kan det bli aktuellt att gå till domstol för att utverka umgänge. På advokatbyrån arbetar vi med alla de frågor som rör verkställighet av umgänge, umgängessabotage samt alla de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.

 

Asyl- och utlänningsrätt

Begreppet asyl betyder fristad eller tillflyktsort. Asyl är det skydd en stat kan ge en person under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader och ombord på fartyg under nationens flagga.

 

Asyl- och migrationsrätt är en process som behandlar utländska medborgares och statslösa människors ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre tid.

 

Asylsökande är därmed en person som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett lagakraftvunnet beslut av vederbörande myndighet.

 

Anknytning

En person har rätt till uppehållstillstånd om han/hon är gift, ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har uppehållstillstånd här eller är svensk medborgare. I mål som rör migrationsrätten så kan Du få ett offentligt biträde och denna juridiska hjälp betalas av staten. Vi på advokatbyrån har stor erfarenhet och kompetens av mål inom utlänningsrätten.

 

Affärsjuridik

Affärsjuridik innefattar bland annat olika typer av avtal. Det kan gälla företagsöverlåtelser, kreditavtal, bolagsrätt, annan associationsrätt, straffrätt, avtals- och köprätt, arbetsrätt, konkurrensrätt och konsumtionsrätt. Även detta arbetar vi med på byrån.

"Med dig som klient i fokus"

Kontaktinformation