logo

Personskaderätt

Någon egentlig definition av vad som avses med personskada finns inte, men det ska föreligga en fysisk och/eller psykisk defekt, som uppkommer i följd av olycka i trafik samt utgör en direkt följd av trafikolyckan. Trafikskadelagen och skadeståndslagen ligger till grund för bedömningen och handläggningen i ärendet.

Det ska föreligga ett orsakssamband mellan fordonets användning i trafik och skadan/besvären ifråga. – Vi är juridiskt ombud för den skadelidande och företräder denne mot trafikförsäkringsbolaget. Försäkringsbolaget bestämmer om den skadelidande har rätt till ombud eller ej. Det är försäkringsbolaget som svarar för kostnaden för Ditt ombud. Bolaget betalar nödvändiga och skäliga ombudskostnader. Du, som skadad, har således inga kostnader för ombud.

Vi hjälper den skadelidande under handläggningen och yrkar, i förekommande fall, ersättningsanspråk gentemot bolaget. Det gäller ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men samt merkostnader (ideell ersättning).