logo

Familjerätt

Gemensam eller ensam vårdnad
Föräldrar kan antingen ha gemensam eller ensam vårdnad om ett barn. Är föräldrarna gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig blir vårdnaden automatiskt gemensam. Är föräldrarna ogifta får kvinnan ensam vårdnad om barnet. Hon och fadern kan då skriftligen komma överens om gemensam vårdnad som skall godkännas av socialtjänsten.
Att vara vårdnadshavare för ett barn är att vara den som svarar för och är skyldig att sörja för barnet. En vårdnadshavare har rätt att ta del av all den information som rör barnet och fattar alla avgörande beslut, som till exempel var barnet skall vara folkbokförd och på vilken förskola samt skola barnet skall gå på.

Vårdnadstvist
Om föräldrarna är oense när det gäller vårdnadsfrågan kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en vårdnadstvist besluta om vårdnaden.
På byrån arbetar vi med alla frågor som rör gemensam vårdnad, ensam vårdnad, vårdnadstvister och de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår Dig genom hela förfarandet i domstol.

Barnets boende
Ett barn bor oftast med båda eller någon av sina föräldrar. Bor inte föräldrarna tillsammans blir frågan om var barnet ska bo aktuell. Barnet bor antingen hos den ene föräldern eller växelvis hos vardera föräldern, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrarna kan själva komma överens om barnets boende (umgänge).

Tvist om barns boende
Om föräldrarna skulle vara oense om vem barnet ska bo hos eller om barnet ska bo lika mycket hos dem båda, kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en tvist om barns boende besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos.

Umgängesrätt
En förälder som varken har vårdnad om barnet eller bor tillsammans med barnet har i de flesta fall rätt till umgänge med barnet. Hur umgänget ska utformas beror på omständigheter, såsom barnets ålder, hur ofta barnet och föräldern tidigare umgåtts, föräldrarnas relation, hur långt ifrån varandra föräldrarna bor eller om det förekommer till exempel missbruk. Dessa faktorer påverkar hur mycket umgänge som föräldern ska få. Föräldrar kan alltid själva komma överens om umgänget.

Umgängestvist
I de fall där barnets föräldrar är oense om hur umgänget ska utformas och när det ska ske, kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en umgängestvist besluta när det gäller umgänget.

På advokatbyrån arbetar vi även med frågor som rör barns boende, tvister om barns boende samt umgänge, umgängesrätt, umgängestvister och de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.

Verkställighet av umgänge
Verkställighet av umgänge är aktuellt när ett beslutat umgänge inte är möjligt eller olämpligt att genomföra. Ett exempel är när en förälder vägrar den andres umgänge med barnet. I dessa fall kan då en domstol besluta om så kallad verkställighet av umgänge, vilket innebär att den förälder som utan godtagbara skäl hindrar den andre föräldern att träffa barnet kan få betala ett vite (liknande böter). Ytterst kan det bli fråga om att hämta barnet med polis för umgänge med den andre föräldern, men detta är mycket ovanligt.

Med umgängessabotage menas att en förälder systematiskt och utan godtagbara skäl vägrar den andre föräldern att träffa barnet. I slutändan kan konsekvensen bli att den förälder som hindrar umgänget förlorar vårdnaden om barnet, som då går över till andre föräldern. Denne blir då ensam vårdnadshavare.

Verkställighetstvister
Vid umgängesvägran kan det bli aktuellt att gå till domstol för att utverka umgänge. På advokatbyrån arbetar vi med alla de frågor som rör verkställighet av umgänge, umgängessabotage samt alla de juridiska frågor som hänger samman med detta. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.