logo

Brottmål

Målsägandebiträde och offentlig försvarare
Målsägande är den person som har utsatts för ett brott och målsägandebiträdet är den som hjälper måläganden och förordnas av allmän domstol. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp. Biträdet ska även bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd) på grund av brott. Du har rätt att själv begära en viss jurist som målsägandebiträde och där bidrar vi gärna med vår kunskap för att hjälpa Dig.

Vid brott mot brottsbalken, narkotikastrafflagen eller annan lagstiftning inom straffrättens område görs normalt en polisanmälan av brottsoffret (målsäganden). Brottsbalken innehåller 22 kapitel om olika brott. Vanligt är brott avseende liv och hälsa, frihet och frid, tillgreppsbrott, skadegörelse och sexualbrott. Polisen genomför en utredning och, om anmälan går vidare i rättsväsendet, en förundersökning. Det är åklagaren som fattar beslut om detta. Åklagaren är förundersökningsledare och polisen genomför aktuella förhör med den misstänkte och vittnen. För det fall åklagaren anser att misstankarna räcker för en fällande dom upprättar denne en stämningsansökan (åtalet).

Den misstänkte/tilltalade får redogöra för sin inställning i en huvudförhandling. Om den misstänkte är anhållen av åklagare eller häktad av domstol ska en offentlig försvarare förordnas för denne, om så begärs. En offentlig försvarare ska förordnas om brottet kan medföra fängelse i mer än sex månader. Det finns även andra förutsättningar för att en offentlig försvarare ska förordnas. Domstolen förordnar en advokat att vara offentlig försvarare. – Vi uppträder som offentliga försvarare i brottmål och för den enskildes talan gentemot åklagaren. Vi verkar, med nit och omsorg, för att tillvarata den misstänktes rätt och för sakens riktiga belysning. Vi är även målsägandebiträde och för brottsoffrets talan i domstol. Vi har även uppdrag som särskild företrädare för barn, där vi tillvaratar barnets intresse i en rättsprocess.