logo

Asyl- och utlänningsrätt

Begreppet asyl betyder fristad eller tillflyktsort. Asyl är det skydd en stat kan ge en person under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader och ombord på fartyg under nationens flagga.

Asyl- och migrationsrätt är en process som behandlar utländska medborgares och statslösa människors ansökningar om att få stanna i Sverige under en kortare eller längre tid.

Asylsökande är därmed en person som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett lagakraftvunnet beslut av vederbörande myndighet.

Anknytning
En person har rätt till uppehållstillstånd om han/hon är gift, ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har uppehållstillstånd här eller är svensk medborgare. I mål som rör migrationsrätten så kan Du få ett offentligt biträde och denna juridiska hjälp betalas av staten. Vi på advokatbyrån har stor erfarenhet och kompetens av mål inom utlänningsrätten.